Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

OFERTA SZKOŁY MUZYCZNEJ W DZIERŻONIOWIE

... wszystko co najlepsze dajemy Wam

Informacja dla kandydata

do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie jest szkołą artystyczną, realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasie fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego, trąbki i klarnetu.
 2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 3. Istnieje możliwość przyjęcia do szkoły kandydata, który ukończył co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat pod warunkiem utworzenia w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia.
 4. Decyzję o powstaniu w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie składają w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl (w tytule: „Podanie o przyjęcie ucznia”) do 31 maja br.:
  • podanie i kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej /dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat/,
  • świadectwo promocyjne ze szkoły muzycznej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza).
 6. Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydanego przez lekarza specjalistę.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać predyspozycje muzyczne stwierdzone przez Komisję Rekrutacyjną.
 8. Dnia 7 czerwca 2016 roku odbędzie się badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017. Na przesłuchanie kandydat powinien przygotować piosenkę (np. szkolną, przedszkolną).
 9. Za organizację badania przydatności szkoła pobiera opłatę.
 10. Szczegółowy harmonogram badania przydatności ogłoszony zostaje po zamknięciu listy kandydatów dnia 6 czerwca 2016 r. Informacji szczegółowych na temat badania przydatności kandydata udziela sekretariat szkoły telefonicznie.
 11. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 12. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje z pośród nauczycieli tej szkoły Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 13. Z przebiegu badania przydatności Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły muzycznej -w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie oceny z badania przydatności oraz limitów etatów pedagogicznych przewidzianych w organizacji roku szkolnego.
 15. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postepowanie rekrutacyjne.
 16. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez Komisję Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 17. Lekcje w szkole muzycznej odbywają się od poniedziałku do piątku - od 2 do 4 razy w tygodniu.
 18. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia z pionem ogólnokształcącym lub bez tego pionu.
 19. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły rodzice / opiekunowie prawni deklarują gotowość systematycznego i terminowego świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na cele oświatowe tzw. Fundusz Muzyczny i Radę Rodziców, służącego wspieraniu działalności statutowej szkoły.
 20. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rekrutacja - dokumenty

Pliki do pobrania:

informacje,
kwestionariusz osobowy i podanie

wersja Adobe Reader

wersja Microsoft Word